ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care. [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 148-157 | DOI: 10.5222/j.child.2019.20082

Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care.

Zeynep Çetin Çamkıran1, Serpil Uğur Baysal2
1İstanbul University Institute of Child Health, Department of Family Medicine, İstanbul
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics, İzmir

INTRODUCTION: The recent studies reveal that postpartum education has a great importance for the optimum home care of premature infants. The aim of this research was ensure the optimum health care and sustainability of home care of late preterms during transition by delivering health education to mothers; hence, to prevent health problems which may rise to, associated with inappropriate home care; to minimize the rehospitalization by increasing awareness of the signs and symptoms of possible diseases.
METHODS: This research which is a descriptive study carried out case-control scheme was performed in a cross-sectional method by using survey to collect data. The samples of this study are 70 singleton late preterm infants who were born at 34 to 36 weeks of gestational age at a Training and Research Hospital in İstanbul. The mothers of the study group were given health education about home care of the baby by a newborn nurse(researcher) for two times. The education included basic newborn care and the symptoms of the diseases. Both groups were followed up at the first and third months.
RESULTS: Diaper dermatitis and eye discharge were significantly less in the case group in the first and third months (p<0,05); whileas the rate of admission in control group was higher than those in the study group (p=0,001). Exclusively breast feeding ratios were not different between the groups. In the study group, the amount of formula feeding was less than those of controls during the follow up(p<0,05). Mothers’ concern about feeding their babies was less in study group in the first month (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education delivered to mothers and care givers is necessary for health promotion of late preterms during transition to dicrease morbidity and rehospitalization rate. This approach provides the optimum home care, exclusive breastfeeding; and minimizes formula feeding; decreases mother’s concern related to their baby’s health.

Keywords: Late preterm, baby care, rehospitalization, weight gain, postpartum education, health promotion hospitals

Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi

Zeynep Çetin Çamkıran1, Serpil Uğur Baysal2
1İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Aile Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Geç preterm yenidoğanların geçiş döneminde evde yeterli bakımlarının sağlanmasında anne-baba eğitiminin ve izlemin önemi ortaya konmuştur. Bu araştırma, geç pretermlerin evde sürdürülebilir optimum bakımlarını sağlayabilmek için annelerine doğum sonrası gereken eğitimi vermek; böylece evde bakım ile ilgili olası sorunların oluşumunu engellemek, ilk üç ay boyunca, bebeklerin genel sağlık durumlarını izleyerek, daha sık görülebilecek hastaneye yatışı en aza indirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte ve deney-kontrol düzeninde gerçekleştirilen bu prospektif araştırma, anket kullanılarak kesitsel yöntemle yürütüldü. İstanbul'da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Yerel Etik Kurul izni alınarak 34-36 gestasyon haftasında tekil doğan geç preterm toplam 70 yenidoğan araştırma kapsamına alındı. Deney grubuna alınan yenidoğanların annelerine hastanede bulundukları süre boyunca, yenidoğan konusunda deneyimli hemşire (araştırmacı) tarafından bebek bakımı konusunda iki ziyaret yapıldı. Verilen eğitim, temel yenidoğan bakımını ve hastalık belirtilerini kapsadı. Her iki gruptaki bebeklerin birinci ve üçüncü ayda izlemleri yapıldı.
BULGULAR: Doğumdan hemen sonra hastanede yatış nedenleri, deney grubunun %66,7’sinde solunum sıkıntısı, %33,3’ünde hiperbilirubinemi olarak belirlendi. Kontrol grubunun %77,8’i solunum sıkıntısı, %5,6’sı prematürelik, %11,1’i hiperbilirubinemi, %5,6’sı enfeksiyon nedeniyle hastanede yatmıştı. Deney grubunda birinci ve üçüncü aylarda bez dermatiti ve birinci ayda gözde sarı akıntı/ çapaklanma daha az (p<0,05) görülürken acile başvurma oranı da daha düşük bulundu (p=0,001). Gruplar arasında birinci ve üçüncü ayda sadece anne sütü ile beslenme açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05); ancak, deney grubunda formül süt ile beslenilen öğün sayısı daha azdı (p<0,05). Deney grubundaki annelerde bebeklerine yönelik beslenme, kilo alma ve bakım konusunda endişe durumu birinci ayda anlamlı olarak daha az bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık ve tekrar hastaneye yatış oranlarının azaltılabilmesi için annelere ve evde bakım veren diğer bireylere etkili ve yeterli eğitim verilmesi, geçiş dönemindeki prematüre sağlığının geliştirilmesi için gerekmektedir. Bu yaklaşım, geç preterm yenidoğanların evde yeterli bakımlarının sağlanmasını, tek başına anne sütü ile beslenmelerini, formül süt kullanımının en aza indirilmesini, annelerin bebeklerinin bakımı konusunda kaygılarının azaltılmasını kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası eğitim, geç preterm, hastaneye tekrar yatış, preterm bakımı, sağlığı geliştiren hastane, tartı alımı

Zeynep Çetin Çamkıran, Serpil Uğur Baysal. Health of Preterm Newborns at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care.. J Child. 2019; 19(3): 148-157

Corresponding Author: Serpil Uğur Baysal, Türkiye
LookUs & Online Makale