ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
[J Child]
J Child. 2019; 19(3): 132-137 | DOI: 10.5222/j.child.2019.76993

Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği

Evrim Senkal1, Sadik Toprak2, Oyku Ozboru Askan3, Canan Abdullah Göl3, Ferit Durankuş3, Coşkun Saf3, Emin Unüvar3
1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Zonguldak
3Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıklı yuva çocuklarında sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sıklığını azaltmak için bağışıklığı destekleyen birçok ilaç aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada kreş çocuklarında bağışıklığı desteklemek amacıyla verilen bu tür ilaçların yararı olup olmadığını göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul’ un Tuzla ilçesinde, farklı üç kreşte, yaşları 64,1+/-10,3 ay olan 74 çocuk ile yürütüldü. Güvenilir anket bilgilerine ulaşılabilen 44 çocuğun bilgileri ile araştırma tamamlandı (44/74, %58,6). Bunlardan 24’ü destek alan çalışma grubunu, geri kalan 20’ si kontrol grubunu oluşturdu. Anket formları ile çocukların bağışıklık destekleyici kullanıp kullanmadıkları ve geçirdikleri hastalıklara bağlı olarak kreşe devamsızlık süreleri (gün) sorgulandı. Her çocuğun okula devamsız olduğu gün sayısı ile bağışıklık destekleyici kullanımı arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Destek alan çalışma grubunda devamsızlık gün sayısı 12,4+/-2.5 iken kontrol grubunda 6.0+/-4.8 idi. Devamsızlık gün sayılarında destek alan ve almayan gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). İki grup arasında kreşe başlama yaşı, tartı ve boy, kreşe gittiği toplam süre arasında da istatistiksel bir fark görülmedi. Adenoid hipertrofisi olanlar ve sık otit geçirenler anlamlı olarak daha sık destek alıyorlardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bağışıklık destekleyici olarak tanımlanan ilaçların yuvaya giden çocuklarda solunum yolu hastalıklarının sıklığını azaltmada olumlu bir etkisi gösterilemedi. Adenoid hipertrofisi olan çocukların aileleri daha yüksek oranda bağışıklığı destekleyici ilaç kullanıyordu.

Anahtar Kelimeler: bağışıklık, çocuk, solunum, yuva

Evrim Senkal, Sadik Toprak, Oyku Ozboru Askan, Canan Abdullah Göl, Ferit Durankuş, Coşkun Saf, Emin Unüvar. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği. J Child. 2019; 19(3): 132-137

Corresponding Author: Evrim Senkal, Türkiye
LookUs & Online Makale