ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
Retrospectıve Evaluatıon of Chıldhood Poısonıng and Cost Analysıs [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 138-147 | DOI: 10.5222/j.child.2019.94809

Retrospectıve Evaluatıon of Chıldhood Poısonıng and Cost Analysıs

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akkuş, Şerife Ece Ulu, İlyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci
University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Clinic of Child Health and Diseases

INTRODUCTION: Poisoning is a preventable, lethal health problem, common in emergency services. Poisoning agents are various, and depend on gender, country, region and season. In this study, we aimed to determine the epidemiological and demographic characteristics of poisoning cases admitted to the pediatric emergency department and to define protective measures.
METHODS: Intoxication cases, between the ages of 0-17 that are admitted to Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital pediatric emergency department, between 01.06.2017 and 01.06.2018 were retrospectively analyzed.
RESULTS: 196 cases were included in our study. 54.1% were female, 45.9% were male. 81.6% were caused by accident, 13.3% by suicide, 5.1% by therapeutic error. 61.2% of the poisoning compunds were drugs and 38.8% were non-drug toxins. Analgesic-antipyretics in 21.9%, were the most common agents, followed by corrosive agents in 18.9%, non-corrosive irritants in 11.7%, antidepressants in 7.7% and vitamin-minerals in 6.6%. Route of intake is examined and, 96.9% were oral, 0.5% through skin and 2.6% by inhalation. 81.6% of the cases were treated in the emergency department, 5.1% in the outpatient setting, 7.1% in the pediatric ward and 6.1% in the pediatric intensive care unit. The mean observation period was 20.55 ± 19.98 hours and the mean cost was 274.19 ± 445.69 TL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The awareness of health personnel and families will be the primary step in taking preventive measures, reducing the workload of hospitals and making a positive contribution to the country's economy.

Keywords: childhood, cost, poisonings

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Maliyet Analizi

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akkuş, Şerife Ece Ulu, İlyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Zehirlenmeler acil servislerde sık karşılaşılan, ölüme yol açabilen, önlenebilir bir sağlık sorunudur. Zehirlenme etkenleri yaşa, cinsiyete, ülkelere, bölgelere ve mevsimlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada, çocuk acil polikliniğine başvuran zehirlenme vakalarının epidemiyolojik ve demografik özelliklerinin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 01.06.2017 ve 01.06.2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil polikliniğine başvuran 0-17 yaş arası zehirlenme vakaları geriye dönük incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza 196 olgu dahil edilmiştir. Bu olguların %54.1’i kız, %45.9’u erkekti. Olguların %81.6’sı kaza ile %13,3’ü özkıyım amaçlı %5,1’i ise terapötik hata nedeniyle meydana gelmişti. Zehirlenme etkenlerinin %61.2’si ilaçlar, %38.8’i ilaç dışı toksinlerden oluşmaktaydı. En çok alınan etkenler sırasıyla %21.9’unda analjezik-antipiretik, %18.9’unda koroziv madde, %11.7’sinde koroziv olmayan irritan madde, %7.7’sinde antidepresan, %6.6’sında vitamin-mineral şeklindedir. Alım yolu incelendiğinde; %96.9’unun oral, %0.5’inin cilt, %2.6’sının inhalasyon yolla alındığı görülmektedir. Çocukların %81.6’sı çocuk acil ünitesinde, %5.1’i ayaktan, %7.1’i çocuk servisinde ve %6.1’i çocuk yoğun bakım servisinde takip edilmiştir. Olguların ortalama gözlem süresi 20.55±19.98 saat iken, ortalama maliyeti 274.19±445.69 TL olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık personelinin ve ailelerin bilinçlendirilmesi, koruyucu önlemler alınmasında, hastanelerin iş yükünün azaltılmasında ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamada, birincil adım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, maliyet, zehirlenmeler

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akkuş, Şerife Ece Ulu, İlyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci. Retrospectıve Evaluatıon of Chıldhood Poısonıng and Cost Analysıs. J Child. 2019; 19(3): 138-147

Corresponding Author: Canan Hasbal Akkuş, Türkiye
LookUs & Online Makale