ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
J Child | Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Çocuk Dergisi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın bilimsel yayın organıdır ve yılda 3 kez yayınlanır.

Çocuk Dergisi’nde pediatri alanında, özellikle genel pediatri uygulamalarında hekime bilimsel katkı sağlayacak:
•    Özgün klinik araştırmalar,
•    Deneysel ve laboratuvar çalışmalar,
•    Vaka sunumları ve Editöre mektup
•    Pediatri ile ilgili alanlardaki tıbbi gelişmeleri içeren Derleme yazıları yayınlanır.

Derginin yazı dili Türkçe’dir. Yabancı ülkelerden gönderilen yazılar yayın kurulunun kararı ile İngilizce olarak yayınlanabilir.

Derleme yazıları derginin yayın kurulu tarafından uygun görülen yazarlara teklif edilerek hazırlanır.

Bir çalışmanın yayınlanması için Yayın Kurulu tarafından gerek yazı düzeni, gerek kapsam bakımından uygun görülmesi ve daha önce ulusal veya uluslararası başka bir dergide, ayrıca internet ortamında yayınlanmamış olması gereklidir. Bu durumun, gönderilen yazının önüne eklenen, tüm yazarların ayrı ayrı imzalarını içeren ayrı bir sayfada belirtilmesi gerekir. Daha önce kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir.

Yayın Kurulu, makaleleri, değerlendirmek üzere seçtiği üç danışmanın (hakem) görüşü alındıktan sonra yayınlayıp yayınlamamaya karar verir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için “Hakem Kurulu”nun onayından geçmesi gereklidir. Ancak yayın için son karar yayın kurulunundur. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak üzere Çocuk Dergisi’ne gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve Çocuk Dergisi’ni bağlamaz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurul onayı alınmalıdır. Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 54:44l-2’de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S’de yayınlanan kriterleri benimsenmelidir. Yazım koşulları için JAMA 1997; 277:927-34 ve 1988; 279:510’da yayınlanan “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir.

Çocuk Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu’nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi’nin etik standartlarına uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vasilerinden yazılı “bilgilendirilmiş onam” alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Vaka sunumlarında da hastanın kimliğinin ortaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan vasilerinden “bilgilendirilmiş onam” alınmalıdır.
Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden “bilgilendirilmiş onam” aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
Çalışmada “deney hayvanı” kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde “Guide for the care and use of laboratory animals” (www.nap.edu/cata.logi5.140.html) ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti
Hastalardan izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle vaka bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onam alındığı da makalede belirtilmelidir.

YAZININ DÜZENİ

1. Yazım Kuralları
a) Dergi Türkçe veya İngilizce makalelerden oluşur. Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Teknik terimler Türkçe, Latince, İngilizce veya Türk Tıp Terminolojisine yerleşmiş terimlerle yazılmalı, dilimize yerleşmiş terimler imla kurallarımıza göre hazırlanmalı ve Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı “Yeni İmla Kılavuzu” ve Türkçe sözlük esas alınmalıdır.

b) Yazılar www.journalagent.com/cocuk sitesine on-line olarak gönde-rilmelidir. “Times New Roman” fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmalı, tablolar aynı programın tablo formatı ile hazırlanmalı; her sayfanın iki yanında, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

2. Yazıların Bölümleri
a. Aşağıdaki bölümler hazırlanan word dosyasının içinde bulunmamalı, sadece on-line sisteme yüklenmelidir:

1) Yazının Türkçe İngilizce olarak tam başlıkları: Başlığın bütün harfleri büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlık olabildiğince kısa ve çarpıcı olmalıdır.

2) Yazının kategorisi: Orijinal deneysel araştırma, orijinal klinik araştırma, derleme, vaka sunusu, kısa rapor, editöre mektup

3) Araştırmanın yapıldığı kurum veya hastane.

4) Yazının yayınlanmış halinde ilk sayfadan sonraki sayfalarda kullanılmak üzere Türkçe “kısaltılmış başlığı”.

5) Yazarların çalışmanın yapıldığı tarihlerde çalıştığı kurumlar (İTF, CTF, ABD gibi kısaltmalar yapılmamalıdır)

6) Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri. (Pediatri Günleri’nde sunulan araştırmalara değerlendirilmek üzere gönderildiğinde öncelik tanınacaktır.)

7) İletişim kurulması istenen yazarın adı, soyadı, posta iletişim adresi (posta kodu da dahil, telefon, faks ve özellikle e-posta adresi) Başlık sayfası dışındaki makale bölümlerinde yazarların kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır.

8) Eğer yazı İngilizce olarak gönderiliyorsa İngilizce “kısaltılmış başlık” (“running title”). (Türkçe olarak gönderilen yazılarda İngilizce başlık zorunludur, ancak İngilizce “kısaltılmış başlık” gerekli değildir.)

b. Türkçe özet
Türkçe özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç.
Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda kısa bir Türkçe özet yer almalıdır.

Derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir Türkçe özet yer almalıdır.

Türkçe özet en çok 250 kelime olmalıdır.

Tamamı İngilizce olan yazılarda Türkçe özete gerek yoktur.

c. İngilizce özet
İngilizce özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Objective(s), Methods, Results, Conclusion.

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus’a uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun İngilizce sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda İngilizce özet yer almalıdır. Vaka bildirilerindeki İngilizce özet vakanın sunulma nedenini açıklayıcı özellikte, kısa raporlarda ise çalışmanın yöntemi ve içeren özellikte olmalıdır.

Ön sonuçlarını derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özet en çok 250 kelime olmalıdır.

d. Metin
Yazının metni Giriş, Yöntem(ler), Bulgular, Tartışma, Kaynaklar şeklinde devam eder. Her bir bölüm ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Yazı metni içinde mümkünse Klinik/Anabilim Dalı adı geçmemesine özen gösterilmelidir. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümle içinde araştırıcı ismi varsa bu isimden hemen sonra yazılmalıdır.

Gereç ve yöntem bölümünde vakalar, ölçümler, sonuç değerlendirme yöntemleri, istatistiksel analiz gibi alt başlıklar bulunması önerilir.

Derlemeler kendi içinde uygun alt bölümlere ayrılabilir. Metin uzunluğu genel olarak 20 sayfayı geçmemelidir.

Kısa raporlar, (orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, orijinal çalışmaların ön sonuçları) 1000 kelimeyi geçmemek koşulu ile tarih sırası gözetmeksizin yayımlanır.

Metin içinde sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı zaman parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda “International System of Units” birimleri (SI) veya metrik sistem kullanılmalıdır (http:// physics.nist.gov/cuulUnits/).

Varsa destekleyen kurum veya kuruluşlara teşekkür (“Teşekkür” yazının yayınlanmasına karar verilmesi halinde “Tartışma ve sonuç” bölümünden sonra yer almak üzere ilave edilecektir) belirtilmelidir.

Araştırmanın maddi kaynağı, eğer varsa araştırmacıların destekleyen kuruluşla ilişkisi olup olmadığı vurgulanmalıdır.

e. İstatistik Yöntemler
İstatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bir okuyucunun, rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. Mümkünse, bulgular niceliksel hale getirilmeli ve hata ölçümleri (güvenlik aralıkları gibi) sunulmalıdır. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar, sayfalar belirtilerek mümkün olduğu sürece standart kaynaklar olmalıdır. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve sembollerin çoğu tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.

f. Tablolar
Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır.

Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak basılmalıdır. Tabloları metindeki sıralarına göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2000 ve üstü sürümlerde otomatik tablo seçeneğinde tablo klasik 1’ ya da tablo basit 1’ seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanılmadır. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır.

Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve yayın sahipleri tam olarak bilgilendirilmelidir.

g. Şekiller, Grafikler, Resimler
Profesyonel olarak hazırlanmalı ve baskı kalitesinde .jpg formatında word dökümanından ayrı bir dosya olarak on-line sisteme yüklenmelidir.

Şekiller, grafikler ve resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Numara ve tanıtıcı başlık altta belirtilmelidir. Şekil ve resimlerin toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1’den fazla olmamalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafları kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır.

Renkli resimler editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır.

h. Ölçüm Birimleri
Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre cıva cinsinden olmalıdır. Ölçüm birimlerinde hem metrik sistem hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, IS) kullanılmalıdır.

i. Kısaltmalar ve Semboller
Sadece standart kısaltmalar kullanılır, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için zorluk yaratabilir. Başlıkta ve özet bölümünde kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.

3. Vaka Sunumları
Yedi sayfayı geçmemeli ve en fazla 5 yazardan oluşmalıdır. Bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
- Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00’er kelimeyi geçmemelidir.
- Anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır.
- Ana metin, giriş, vaka/vakalar, tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Derleme yazıları
Sayfa sayısı 15 sayfayı geçmemeli, bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00’er kelimeyi geçmemelidir.
- Anahtar kelimeler- Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır.

5. Tablolar
Metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numara ve tanıtıcı başlık tablonun üstünde belirtilmelidir. Tabloların toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1’den fazla olmamalıdır.

6. Editöre Mektup
Editöre mektuplar, en fazla 1000 kelime, tablosuz ve şekilsiz olmalı ve mektup, tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Çocuk Dergisi’nde yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 12 hafta içinde alınmış olmalıdır.

7. Teşekkür(ler)
Yazının sonunda kaynaklardan önce teşekkür(ler) bölümüne yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

8. Kaynaklar
Konu ile doğrudan ilişkili olmalıdır ve mümkün olduğunca son yıllarla sınırlı olmalıdır. Metinde geçen kaynaklar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları “Index Medicus’a” uygun olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklarda yazarların hepsi yazılmalı, yazar sayısı altıdan fazla ise sonrası “ve ark.” veya “et al.” şeklinde kısaltılmalıdır.
Kullanılan kaynak sayısı genel olarak araştırmalar ve derlemeler için en fazla 40, vaka sunumu ve kısa raporlar için 10, editöre mektuplar için 5 olmalıdır. Yazarlar kaynakların doğruluğu açısından tüm sorumluluğu taşırlar.

Makaleler için:
Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch S. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med 1995;332:621-8.

Kitaplar için:
Kuczmarski RJ, Ogden CL, Gramer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: United States Advance data from vital and health statistics. Hyattsville: NIH Statistics, 2000.

Kitap bölümü için:
Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff’s headache and olther head pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University Press, 2001:57-72.

Elektronik yayınlardan makale örneği:
US. Positions on selected issues at the third negotiating session of the Framework Convention on Tobacco Control.(Accessed March 4, 2002, at http:// www.house.gov/reform/index-accord.htm.

Tezden alıntı için:
Ahmadov A. İstanbul’da yaşayan sağlıklı annelerin venöz, yenidoğanların göbek kordon kanı ve mekomyumlarında cıva düzeyleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul: 2005.

Kongre bildirileri için:
Ünüvar E, Yıldız İ, Kılıç A, Bodur S, Oğuz F, Sıdal M. Çocuklarda viral nazofarenjitlerin etiyolojisi. 50. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, 8-12 Kasım 2006, Antalya, 2006: P53.

Yukarıda sıralanan koşullar yerine getirilmemiş çalışma kabul edilmez ve eksiklerin tamamlanması için yazarına iade edilir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi:
- İmzalı telif hakkı devir formu (orjinali Logos Yayıncılık’ın mail adresine gönderilmelidir.)
- Etik kurul yazısı
- “Times New Roman” fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmış metin
- Özet en fazla 250 kelime
- Anahtar kelimeler en fazla 6 adet
- Grafik, tablo, resim ve şekillerin kurallara uygun sunulması.
- Kaynakların kurallara uygun yazılması
- Yazının gönderileceği adres: http://www.journalagent.com/cocuk

Yayın Takibi:
Yayın Kurulu tarafından kabul edilen yazılar son teslim tarihine göre sıralanarak yayımlanır. Kısa raporlarda bu kural geçerli değildir. Çok önemli hastalara tanı ve tedavide yararlı olunacağına inanılan makaleler erken ve hızlı yayınlanabilir.

Basım öncesi son baskı düzeltmeleri yazarlar tarafından yapılır. Düzeltme varsa, en geç 24 saat içerisinde “Logos Yayıncılık”a bilgi verilmelidir.
Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir.

Yazışma Adresi:
Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çapa, 34390, İstanbul
Tel: (0212) 414 20 00 / 31847
Faks: (0212) 531 05 29
e-posta: ist-mpd@superonline.com

Logos Yayıncılık Tic. A.Ş.
Yıldız Posta Cad. Sinan Ap. No. 36 D.66-67,
34349, Gayrettepe-İstanbul
Tel: (0212) 288 05 41 - 288 50 22
Faks: (0212) 211 61 85
e-posta: logos@logos.com.tr

LookUs & OnlineMakale